انجمن متخصصين كودكان اصفهان

لايو آموزشي

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلرژي‌هاي غذايي در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلرژي‌هاي غذايي در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «آلرژي‌هاي غذايي در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، خانم دكتر طوبي مؤمن فوق تخصص ايمنولوژي و آلرژي حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون آلرژي‌هاي غذايي در كودكان پرداخته‌اند.

مجموعه لايوهاي آموزشي: بيش فعالي در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: بيش‌فعالي در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «بيش‌فعالي در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، آقاي دكتر محمدرضا صدرعاملي فوق تخصص روان‌پزشكي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون بيش فعالي در كودكان پرداخته‌اند.

مجموعه لايوهاي آموزشي: لنگش در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: لنگش در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «لنگش در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، خانم دكتر بنفشه صداقت فوق تخصص روماتولوژي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون لنگيدن در كودكان پرداخته‌اند.

مجموعه لايوهاي آموزشي: دردهاي قفسه سينه

مجموعه لايوهاي آموزشي: دردهاي قفسه سينه

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «دردهاي قفسه سينه» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، خانم دكتر بهار دهقان فوق تخصص قلب كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون دردهاي قفسه سينه در كودكان پرداخته‌اند.

مجموعه لايوهاي آموزشي: سنگ كليه در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: سنگ كليه در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «سنگ كليه در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۱۶بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، آقاي دكتر فرشيد عليزاده فلوشيپ ارولوژي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون سنك كليه در كودكان پرداخته‌اند.

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «آلودگي هوا و بيماري‌هاي تنفسي» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲ برگزار گرديده است، آقاي دكتر مجيد كيوانفر فوق تخصص بيماري‌هاي ريه‌ي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون يبوست كودكان پرداخته‌اند.

مجموعه لايوهاي آموزشي: يبوست در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: يبوست در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «يبوست در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲ برگزار گرديده است، آقاي دكتر حسين صانعيان فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون يبوست كودكان پرداخته‌اند.