انجمن متخصصين كودكان اصفهان

مجموعه لايوهاي آموزشي: يبوست در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: يبوست در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «يبوست در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۲ برگزار گرديده است، آقاي دكتر حسين صانعيان فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون يبوست كودكان پرداخته‌اند.

كلمات كليدي: