انجمن متخصصين كودكان اصفهان

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلرژي‌هاي غذايي در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: آلرژي‌هاي غذايي در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «آلرژي‌هاي غذايي در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، خانم دكتر طوبي مؤمن فوق تخصص ايمنولوژي و آلرژي حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون آلرژي‌هاي غذايي در كودكان پرداخته‌اند.