انجمن متخصصين كودكان اصفهان

مجموعه لايوهاي آموزشي: سنگ كليه در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: سنگ كليه در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «سنگ كليه در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۱۶بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، آقاي دكتر فرشيد عليزاده فلوشيپ ارولوژي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون سنك كليه در كودكان پرداخته‌اند.