انجمن متخصصين كودكان اصفهان

مجموعه لايوهاي آموزشي: دردهاي قفسه سينه

مجموعه لايوهاي آموزشي: دردهاي قفسه سينه

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «دردهاي قفسه سينه» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، خانم دكتر بهار دهقان فوق تخصص قلب كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون دردهاي قفسه سينه در كودكان پرداخته‌اند.