انجمن متخصصين كودكان اصفهان

مجموعه لايوهاي آموزشي: بيش فعالي در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: بيش‌فعالي در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «بيش‌فعالي در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، آقاي دكتر محمدرضا صدرعاملي فوق تخصص روان‌پزشكي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون بيش فعالي در كودكان پرداخته‌اند.