انجمن متخصصين كودكان اصفهان

انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین کودکان اصفهان

انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین کودکان اصفهان

در آخرین انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین کودکان اصفهان که در روز جمعه اول اسفند ماه برگزار گردید، افراد زیر بترتیب اکثریت آرا برگزیده شدند.

اعضا اصلی:
۱) دکتر مهدی سالک
۲) دکتر مجید کیوانفر
۳) دکتر ریحانه برکتین
۴) دکتر امید یقینی
۵) دکتر سید ناصرالدین مصطفوی

اعضای علی البدل :
۱) دکتر کامران صفوی پور
۲) دکتر آناهیتا قائمی

بازرس اصلی:
دکتر مجید مغزیان

بازرس علی البدل:
دکتر آذین صاحب فصولی