انجمن متخصصين كودكان اصفهان

انتخابات

انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین کودکان اصفهان

انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین کودکان اصفهان

در آخرین انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی متخصصین کودکان اصفهان که در روز جمعه اول اسفند ماه برگزار گردید، افراد زیر بترتیب اکثریت آرا برگزیده شدند.

اعضا اصلی:
۱) دکتر مهدی سالک
۲) دکتر مجید کیوانفر
۳) دکتر ریحانه برکتین
۴) دکتر امید یقینی
۵) دکتر سید ناصرالدین مصطفوی

اعضای علی البدل :
۱) دکتر کامران صفوی پور
۲) دکتر آناهیتا قائمی

بازرس اصلی:
دکتر مجید مغزیان

بازرس علی البدل:
دکتر آذین صاحب فصولی

رونمایی نتایج آراء انجمن علمی پزشکان متخصصين كودكان ایران

انتخابات الکترونیک انجمن علمی پزشکان متخصصين كودكان ایران از ساعت ۰۰:۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۹ آبان ۱۳۹۸ تا ساعت ۲۳:۴۵ همان روز برگزار گردید و رونمایی از نتایج آراء با حضور  دبیر کمیسیون آقای دکتر سید جلیل حسینی، آقای دکتر علی پاشا میثمی و اعضای کمیته انتخابات انجمن علمي پزشكان كودكان ايران در دبیرخانه کمیسیون واقع در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردید و نتایج آن به شرح ذیل می باشد: