انجمن متخصصين كودكان اصفهان

روش های کنترل تشنج

کنترل تشنج

برای مشاهده فیلم به قسمت فایل های ضمیمه مراجعه کرده و در آن قسمت فیلم را دانلود کنید.

فايل‌هاي ضميمه: 
دسته‌بندي آموزش‌ها: