انجمن متخصصين كودكان اصفهان

کنفرانس رشد کودکان

کنفرانس رشد برای نوزادان ،کودکان و نوجوانان

کنفرانس رشد برای نوزادان ،کودکان و نوجوانان در تاریخ ۲۲ تیرماه به همت انجمن متخصصان‌کودکان‌ اصفهان با سخنرانی جمعی از اساتید دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان ویژه متخصصین کودکان در هتل عباسی اصفهان‌ برگزار شد.