انجمن متخصصين كودكان اصفهان

کنفرانس آلرژی های گوارشی در کودکان

کنفرانس آلرژی های گوارشی در کودکان

در آخرین روز بهار کنفرانس آلرژی های گوارشی در کودکان به همت انجمن متخصصین کودکان اصفهان در هتل عباسی اصفهان برگزار گردید.
در این‌برنامه به تفصیل در مورد انواع اختلالات آلرژیک گوارشی در کودکان و نوزادان به بحت و گفتگو پرداخته شد، و در پایان پرسش و پاسخ برگزار شد.