انجمن متخصصين كودكان اصفهان

انتخاب پزشکان برگزیده اصفهان

انتخاب پزشکان برگزیده اصفهان

با کمال افتخار انتخاب همکاران عزیزمان جناب آقای دکتر کامران صفوی پور و سرکار خانم دکتر عاطفه صادقی زاده را بعنوان پزشکان برگزیده از طرف نظام پزشکی اصفهان تبریک گفته، آرزوی سلامتی و تندرستی برایشان داریم