انجمن متخصصين كودكان اصفهان

سمینار اختلالات گفتاری در کودکان

سمینار اختلالات گفتاری در کودکان

به همت استاد محترم، جناب آقای دکتر یقینی، سمینار اختلالات گفتاری در کودکان، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

در این سمینار، اساتید هیئت علمی گروه کودکان و اساتید هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون اختلالات گفتاری در کودکان، انواع اختلالات ارتباطی، گفتار، زبان و بلع در دوران رشد و مداخلات درمانی آن به بحث و گفتگو نشستند.

سخنرانان اين سمينار عبارت بودند از:

  • جناب آقای دکتر امید یقینی
  • سرکار خانم دکتر یلدا کاظمی
  • سرکار خانم دکتر پویا حاذق
  • جناب آقای دکتر حمید کریمی
  • سرکار خانم دکتر فاطمه درخشنده
  • جناب آقای دکتر مجید خادمیان
  • سرکار خانم‌ آصفه معماریان
كلمات كليدي: