انجمن متخصصين كودكان اصفهان

روماتولوژي

مجموعه لايوهاي آموزشي: لنگش در كودكان

مجموعه لايوهاي آموزشي: لنگش در كودكان

اين قسمت از مجموعه لايوهاي آموزشي ويژه سلامتي كودكان، به موضوع «لنگش در كودكان» پرداخته است.
در اين بخش كه پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ برگزار گرديده است، خانم دكتر بنفشه صداقت فوق تخصص روماتولوژي كودكان حضور داشته و به بحث و بررسي مسائلي پيرامون لنگيدن در كودكان پرداخته‌اند.